Säännöt

Yhdistyksen nimi on Have Step ry, kotipaikka on Hamina. Yhdistys on perustettu 28.1.1977.

I luku: Yhdistys ja sen tarkoitus

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tanssillista liikuntaa ja muuta siihen liittyvää kansalaistoimintaa Haminan sekä kaakkois-Suomen alueella siten, että erilaisista lähtökohdista olevilla henkilöillä on mahdollisuus harrastaa kunto- ja terveysliikuntaa, kilpa- ja huippu-urheilua tai liikuntaan liittyvää yhdistystoimintaa edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi tarjota

kunto- ja terveysliikuntaa
harjoitus- ja valmennustoimintaa
ohjaustoimintaa
illanviettotapahtumia
näytöksiä
kilpailutoimintaa
liikuntatoimintaa eri ikäryhmille, molemmille sukupuolille ja toimintakyvyltään erilaisille ihmisille
muuta vastaava toimintaa, jonka tavoitteena on edistää kansalaisten fyysistä ja henkistä toimintakykyisyyttä ja hyvinvointia
tiedotus- ja suhdetoimintaa
koulutustoimintaa


Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja
järjestää maksullisia tanssinopetustilaisuuksia ja tanssiesityksiä
järjestää asianomaisella luvalla arpajaisia ja rahankeräyksiä
harjoittaa julkaisutoimintaa
harjoittaa vuokraustoimintaa
järjestää muuta varainhankintaa

4§ Yhdistyksen jäsenyydet

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on. Yhdistys kuuluu Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n. Yhdistyksellä ei ole puoluepoliittisia tarkoitusperiä.

II luku: Jäsenet

5 § Jäsenet

5.1. Yhdistyksen jäsenyys
Yhdistyksen jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen ja Tanssiurheiluliiton sääntöjä ja päätöksiä. Jäsenen pitää maksaa yhdistyksen syyskokouksen vuosittain määräämä jäsenmaksu kokonaisuudessaan.

5.2. Yhdistyksen kunniajäsenyys
Kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi voidaan johtokunnan esityksestä kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsen on vapautettu jäsenmaksuista. Hänellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen virallisissa kokouksissa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

5.3. Yhdistyksestä eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty. Eroava jäsen on kuitenkin velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

Johtokunta voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt neljä kuukautta sitten erääntyneen jäsenmaksun maksamatta.

5.4. Yhdistyksestä erottaminen
Yhdistyksen jäsenen voi erottaa johtokunta vähintään kahden kolmanneksen (2/3) äänten enemmistöllä. Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta taikka syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan.

Seuran jäsen sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vahvistamaa antidopingsäännöstöä ja Kansainvälisen lajiliiton antidopingsäännöstöjä.

Dopingrikkomukset ja yhdistyksen jäsenelle niistä määrättävät seuraamukset on määrätty edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä.

Dopingrikkomuksia ovat:

 • Kielletty aine tai näyttö kielletyn menetelmän käytöstä urheilijan elimistöstä otetussa näytteessä
 • Kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys
 • Kieltäytyminen dopingtestistä
 • Dopingvalvonnan välttely ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti
 • Dopingtestin manipulointi
 • Dopingaineiden hallussapito
 • Dopingaineiden ja -menetelmien levittäminen
 • Dopingin edistäminen

Dopingrikkomuksesta voidaan määrätä seuraamuksena:

 • Kilpailutuloksen mitätöinti
 • Urheilutapahtuman tulosten hylkääminen
 • Urheilun toimintakielto
 • Kirjallinen varoitus
 • Yhdistyksen jäsen voi joutua korvaamaan dopingrikkomuksella aiheuttamansa vahingon yhdistykselle ja kansalliselle lajiliitolle sekä kansainväliselle lajiliitolle.

Urheilun eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:

Urheilulle vieraiden aineiden käyttö

 • Huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
 • Julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena
 • Tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
 • Epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa

Väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus ja muu sääntökikkailu.

Urheiluhuijaus: Kilpailutilan tai -välineiden manipulointi. Tuloksista etukäteen sopiminen.

Vedonlyönti: Vedonlyönti omasta kilpailusta

Lahjonta: Tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi
Sukupuolinen häirintä

Urheilun eettisten periaatteiden vastaisesta toiminnasta on seuraamuksena lajiliiton määräämä rangaistus sen mukaan kuin liiton säännöissä tai kilpailusäännöissä määrätään, kuitenkin enintään kahden vuoden toimintakielto.

Kansallinen lajiliitto, tai sen asemesta, tai sen lisäksi Kansainvälinen lajiliitto voi päättää seuran jäsenelle dopingrikkomuksesta määrättävästä seuraamuksesta ja muista kurinpitotoimista edellä mainituissa antidopingsäännöstöissä, säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisissa määräyksissä vahvistetulla tavalla.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja.

III luku: Hallinto ja talous

6 § Yhdistyksen viralliset kokoukset

6.1. Kevät- ja syyskokous

Yhdistyksen pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen yhdistyksen kokoukseen on julkaistava vähintään 10 päivää ennen kokousta yhdistyksen virallisilla internetsivuilla.

Kevätkokouksen asiat:

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto

6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

7 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

8 Päätetään kokous

Syyskokouksen asiat:

1 Avataan kokous

2 Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

d) ääntenlaskijat

3 Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5 Päätetään mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat yhdistyksen ohjelmassa tulevana toimikautena

6 Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

7 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

8 Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

9 Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja

10 Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle sekä vähintään kaksi varajäsentä.

11 Valitaan yksi (tai kaksi) tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia

12 Päätetään yhdistyksen edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa yhdistys on jäsenenä

13 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

14 Päätetään kokous

Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.

6.2. Yhdistyksen ylimääräinen kokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, yhdistyksen kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

6.3. Pöytäkirja

Yhdistyksen, sen johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava ja allekirjoitettava.

Johtokunnan, jaostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan viimeistään seuraavaan kokoukseen mennessä.

6.4. Äänestys

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan henkilöäänestys suljettuja lippuja käyttämällä ja muissa asioissa vaadittaessa.

Jokaisella varsinaisella ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella, viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

7 § Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja.Johtokunnan jäsenistä kaksi on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla erovuorossa olevat johtokunnan jäsenet arvotaan.Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

8 § Johtokunnan tehtävät

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

1 Toteuttaa yhdistyksen kokouksen päätökset

2 Johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa

3 Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat

4 Vastata yhdistyksen taloudesta

5 Pitää jäsenluetteloa

6 Tehdä yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös

7 Tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten

8 Hoitaa yhdistyksen tiedotustoimintaa

9 Hyväksyä ja erottaa jäsenet sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista

10 Valita ja erottaa yhdistyksen palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan

11 Päättää yhdistyksen ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä

12 Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita yhdistyksen etu vaatii

13 Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään neljää viikkoa ennen kevätkokousta.

9 § Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

IV luku: Erillisiä säännöksiä

10 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai taloudenhoitaja kumpikin yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun johtokunnan jäsenen kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

11 § Sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa, jos asiasta on mainittu kokouskutsussa ja kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa muutosta.

12 § Jaostot

Jaostot voivat päättää sisäisestä toiminnastaan kuitenkin siten, että yhdistyksen johtokunta vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.

13 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta päättää yhdistyksen kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen yhdistyksen purkamisesta.

Jos yhdistys on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin yhdistyksen toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin. Lisäksi yhdistyksen toimintaa säätelee Yhdistyslaki.